Bestuur

Het bestuur van de Stichting bestaat uit de volgende personen:

  • De heer Henk Goldhoorn (voorzitter)
  • Mevrouw Wilma Georg (secretaris)
  • De heer Jan Muller (penningmeester)
  • De heer Jan Erik Brander
  • Mevrouw Tini Bolken

Enkele belangrijke afspraken ten aanzien van het uitvoeren van bestuurlijke functies zijn opgenomen in de akte van oprichting.

Het bestuur van de stichting bestaat uit minimaal vijf personen. Tot leden van het bestuur zijn uitsluitend benoembaar de wettelijke vertegenwoordigers (lees: bewindvoerder/mentor) van de bewoners. Tijdens een ledenvergadering is besloten voor de functionaris 'voorzitter' een uitzondering te maken. Maximaal één wettelijke vertegenwoordiger per bewoners kan in het bestuur zitting nemen.

Bestuursleden worden voor een periode van maximaal vijf jaar benoemd. Na deze vijf jaar is een bestuurslid onmiddellijk herkiesbaar. Deze verkiezing dient te geschieden op basis van een door het bestuur opgemaakte voordracht van minimaal drie personen. De voordracht dient gedaan te worden aan de wettelijke vertegenwoordigers, in een daartoe bijeen te roepen vergadering.

Het bestuur is verantwoordelijk en bevoegd voor verantwoorde plaatsing, zowel op indicatie niveau als op financieel niveau. Hierbij staat de omschrijving van de doelgroep en het pedagogisch klimaat binnen de woonvoorziening centraal staat.

De bestuursleden genieten géén beloning voor hun werkzaamheden.